Põhikiri

Mittetulundusühing Eesti Maaparandajate Selts

 

PÕHIKIRI

 

Eesti Maaparandajate Selts (edaspidi EMS) on mittetulundusühing. EMS on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

EMS on asutatud Tartus 25. augustil 1995. aastal ja registreeritud ettevõtteregistris 08.detsembril 1995. aastal. Põhikiri on viidud kooskõlla mittetulundusühingute seadusega ja kinnitatud EMS-i üldkoosolekul Tartus 18. aprillil 1997. aastal. Käesolev põhikiri on kinnitatud EMS-i üldkoosolekul Türil 9.septembril 2020. aastal. EMS on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma nimega pitsat, pangaarve(d) ja sümboolika.

 

I EMS-i NIMI, ASUKOHT JA EESMÄRK

1.1 Nimi - Eesti Maaparandajate Selts.

1.2. Asukoht - Fr.R.Kreutzwaldi 5, 51006 Tartu.

1.3 Eesmärk - maaparanduse, vesiehituse ja maakasutusteede rajamise ning nende hoiu ja turbatootmise valdkondades:

1.3.1. õppida tundma ja propageerida kaasaegseid teadus-, tehnika-, projekteerimis- ja ehitusalaseid saavutusi;

1.3.2. korraldada täienduskoolitust, õppekursusi, seminare, näitusi, erialavestlusi ja infoteenindust;

1.3.3. anda erialane hinnang tehtud töödele ja teha ettepanekuid tööde kvaliteedi, keskkonnakaitse ja loodushoiu parendamiseks;

1.3.4. osaleda maaparandusstrateegia väljatöötamisel ja avaldada arvamust kutsealastes hariduspoliitilistes küsimustes;

1.3.5. arendada välissuhtlemist oma tegevusvaldkondades;

1.3.6. hoida maaelu vaimu, arendada ühistegevust ja seltskondlikku elu;

1.3.7. esindada oma liikmete ühiseid huve.

1.4. EMS majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

II EMS-i LIIKMEKS VASTUVÕTMINE NING EMS-ist VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1. EMS-i liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ja täidab põhikirja. EMS on avatud liikmete vastuvõtuks vastavalt oma eesmärgile. EMS-i auliikmed valitakse üldkoosolekul.

2.2. EMS-i liikmeks võetakse käesoleva põhikirja punktis 4 sätestatud tingimustele vastav isik tema kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega.

2.3. EMS-i liikmel on õigus juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel EMS-st välja astuda.

2.4. Liige arvatakse EMS-st välja juhatuse otsusega:

2.4.1. tema surma korral;

2.4.2. juriidilisest isikust liikme lõppemisel, ühinemisel või jagunemisel, kui tema õigusjärglane ei esita liikmeks astumise avaldust;

2.4.3. põhikirja sätete täitmata jätmise või EMS-i olulisel määral kahjustamise tõttu.

 

III EMS-i LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. EMS-i liikmel on õigus:

3.1.1. isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu osa võtta. EMS-i liikmete üldkoosolekust. EMS-i liiget võib koosolekul esindada üksnes teine EMS-i liige, kellele on antud lihtkirjalik volikiri;

3.1.2. valida ja olla valitud EMS-i juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3.1.3. saada juhatuselt teavet EMS-i tegevuse kohta;

3.1.4. osaleda EMS-i poolt organiseeritavatel ekskursioonidel, konverentsidel ja muudel üritustel.

3.2. EMS-i liige on kohustatud:

3.2.1. täitma EMS-i juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid, kinni pidama EMS-i kodukorrast;

3.2.2. tasuma käesolevas põhikirjas sätestatud korras liikmemaksu;

3.2.3. vastavalt käesolevale põhikirjale ja EMS-i kodukorrale osa võtma EMS-i tegevusest.

3.3. Liikmele võib panna kohustusi ainult üldkoosoleku otsusega. Ühekordseid või teistest erinevaid kohustusi ja ülesandeid võib liikme nõusolekul panna juhatus, kusjuures liikmele tasutakse nende täitmisel tehtud vajalikud kulutused, sealhulgas lähetuskulud väljapoole elukohta.

 

IV EMS-i VARAD

4.1. EMS-i vara võib moodustuda liikmete liikmemaksudest, annetustest ja põhikirja tegevustele vastavast teenitud tulust.

4.2. EMS-i liikmemaksu suuruse määrab juhatuse ettepanekul üldkoosolek.

4.3. Liikmemaksust on vabastatud kuni 25 aasta vanused õppurid ja auliikmed.

4.4. Liikmemaks tasutakse jooksva aasta III-ks kvartaliks.

4.5. EMS-ist väljaastumisel või väljaarvamisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.

4.6. EMS-i juhatus võib moodustada sihtkapitali:

4.6.1. liikmete liikmemaksudest;

4.6.2. varalistest ja rahalistest annetustest ning sihtotstarbelistest eraldistest;

4.6.3. tulust, mida võidakse saada EMS-i väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või EMS-i põhi-kirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

4.6.4. muust tulust, mis on vajalik EMS-i põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

 

V EMS-i STRUKTUURIÜKSUSED

5.1.EMS-i struktuuriüksusteks võivad olla erialased klubid või sektsioonid ja piirkondlikud osakonnad või klubid. Nende moodustamise otsustab juhatus kohapealse initsiatiivi alusel.

5.2.Struktuuriüksused ei ole iseseisvad juriidilised isikud, kuid neil on õigus korraldada üritusi EMS-i põhikirjaliste ülesannete täitmiseks.

5.3.Struktuuriüksused on kohustatud ürituste läbiviimisel lähtuma põhikirjast ja kodukorrast.

5.4.Struktuuriüksuse töö korraldamiseks valitakse juht (president, esimees, juhataja) ja vajaduse korral selle asetäitja(d) (asepresident, aseesimees, asejuhataja). Ülalmainitud isikud ei oma õigust esindada EMS-i õigustoimingutes.

 

VI6.1. EMS-i juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

6.2. Liikmete üldkoosolek on EMS-i kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.2.1. põhikirja muutmine;

6.2.2. eesmärgi muutmine;

6.2.3. juhatuse liikmete määramine;

6.2.4. revisjonikomisjoni määramine;

6.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EMS-i esindaja määramine;

6.2.6. majandusaasta aruande kinnitamine;

6.2.7. liikmemaksu suuruse otsustamine;

6.2.8. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

6.3. Volinike koosolek. Üldkoosoleku ülesandeid võib täita EMS-i liikmete poolt ja nende seast valitud volinike koosolek. Volinikud valitakse piirkondlike struktuuriüksuste liikmete koosolekul-üks volinik iga viie liikme kohta. Volinike koosolekule kohaldatakse põhikirjas üldkoosoleku kohta sätestatut, väljaarvatud põhikirja ja eesmärgi muutmine.

6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord, samuti otsuste vastuvõtmise kord on sätestatud mittetulundusühingute seaduse § 20-24.

6.5. EMS-i tööd juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. Minimaalseks juhatuse liikmete arvuks on 5 (viis). Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EMS-i kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse määramine, pädevus ja juhatuse otsuste vastuvõtmise kord on sätestatud mittetulundusühingute seaduse § 28 ja 29. Juhatuse liikme vastutus on sätestatud mittetulundusühingute seaduse § 32.

6.6. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle revisjonikomisjoni kaudu vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 34-le. Revisjonikomisjon valitakse kolmeks aastaks.

6.7. EMS-i raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

6.8. EMS-i majandusaasta aruande koostab juhatus seaduses sätestatud korras, selle kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

 

VII EMS-i LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

7.1. EMS-i lõpetamine, ühinemine ja jagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud alustel ja korras.

7.2. Kui EMS-i lõpetamisel jääb pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist vara üle, jaotatakse see EMS-i lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel proportsionaalselt nende sisseastumis-maksude suurusele EMS-i osakapitalis. EMS-i JUHTIMIS JA KONTROLLORGANID

 

 

ManusSuurus
EMS PÕHIKIRI 9_09_2020.pdf23.7 KB