Info Seltsi liikmele

Infot Eesti Maaparandajate Seltsi liikmele
Eesti Maaparandajate Seltsi (EMS) liikmeks vastuvõtmist võivad taotleda kõik  juriidilised ja füüsilised isikud kelle tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on sarnased ja kooskõlas EMS-i eesmärgi ja tegevusega või kes lihtsalt soovivad osaleda EMS-t tegemistes ja toimetamistes ning tunnistavad EMS-i põhikirja.
EMS-i liikmeks astuda sooviv  isik esitab EMS-i juhatusele allkirjastatud avalduse.
Avalduse vorm asub EMS-i kodulehel alaliigi Liikmed all. Avalduse võib anda EMPS-i juhatuse liikmele, saata aadressil Kooli 13, Tartu 50409 või digiallkirjaga e-posti aadressil info@emps.ee
 
EMS-i liikmemaks:
 
EMS-i liikmemaks aastas:

 1. füüsilisel isikul - 10 eurot;
 2. pensionäril - 5 eurot;
 3. juriidilisel isikul - 50 eurot.

EMS-i liikmemaksust on vabastatud:

 1. kuni 25 aasta vanused õppurid;
 2. õppeasutused;
 3. auliikmed.

Liikmemaks tasutakse jooksva aasta I kvartalis.
Liikmemaksu saab kanda EMS-i arveldusarvele SEB pangas kontole nr EE171010002021361004
 
EMS-i liikmetel on õigus:

 • osaleda hääleõigusega EMS-i liikmete üldkoosolekul  või volitada enda eest esindama teist EMS-i liiget (lihtkirjaliku volitusega);
 • seada üles kanditaat EMS-i juhatuse ja revisjonikomisjoni valimisel;
 • olla valitud EMS-i juhatusse või revisjonikomisjoni ;
 • saada juhatuselt teavet EMS-i tegevuse kohta;
 • osaleda EMS-i poolt korraldatud seminaridel, koolitustel, teabepäevadel, konverentsidel ja muudel üritustel.

EMS-i liige on kohustatud:

 • järgima EMS-i tegevuses osalemisel põhikirja ja juhatuse otsuseid;
 • tasuma   jooksva aasta 1.aprilliks EMS-i liikmemaksu;
 • osalema EMS-i tegevuses vastavalt põhikirjale ja kodukorrale

EMS-i liikmete arvestus
Liikmete, liikmemaksude ja liikmekaartide üle peetakse arvestust EMS-i juhatuse poolt määratud isiku poolt, kelle kohustuseks on:

 1. registreerida EMS-i liikmeks soovijate avaldused ning esitada nad juhatusele otsuse tegemiseks;
 2. pidada liikmete  liikmemaksude arvestust;
 3. teha juhatusele ettepanek EMS-i liikmest väljaarvamiseks, kui isik pole kolm aastat maksnud liikmemaksu.

Liikmelisusega kaasnevad soodustused:

 1. tasuta osalemine EMS-i poolt  korraldatavatel konverentsidel ja koosolekutel;
 2. soodustused EMS-i poolt korraldatavatel tasulistel koolitustel, õppepäevadel, suvepäevadel;
 3. üks tasuta eksemplar EMS-i poolt kirjastatud trükistest ning lisaeksemplaride tellimisel soodushind;
 4. teave, kontaktid.

Lisainfo
info@emps.ee

ManusSuurus
Info EMS-i liikmele.doc36 KB