Põhikiri

Mittetulundusühing Eesti Maaparandajate Selts

PÕHIKIRI

Eesti Maaparandajate Selts (edaspidi EMS) on mittetulundusühing. EMS on isikute vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Kasumit oma liikmete vahel ei jaotata.

EMS on asutatud Tartus 25. augustil 1995. aastal ja registreeritud ettevõtteregistris 08.detsembril 1995. aastal. Põhikiri on viidud kooskõlla mittetulundusühingute seadusega ja kinnitatud EMS-i üldkoosolekul Tartus 18. aprillil 1997. aastal. Käesolev põhikiri on kinnitatud EMS-i üldkoosolekul Jänedal 03. juunil 2011. aastal. EMS on eraõiguslik juriidiline isik, tal on oma nimega pitsat, pangaarve(d) ja sümboolika.

I EMS-i NIMI, ASUKOHT JA EESMÄRK

1.Nimi - Eesti Maaparandajate Selts.

2.Asukoht - Kooli 13; 50409 TARTU.

3.Eesmärk - maaparanduse, vesiehituse ja maakasutusteede rajamise ning nende hoiu ja turbatootmise valdkondades:

 1. õppida tundma ja propageerida kaasaegseid teadus-, tehnika-, projekteerimis- ja ehitusalaseid saavutusi;
 2. korraldada täienduskoolitust, õppekursusi, seminare, näitusi, erialavestlusi ja infoteenindust;
 3. anda erialane hinnang tehtud töödele ja teha ettepanekuid tööde kvaliteedi, keskkonnakaitse ja loodushoiu parendamiseks;
 4. osaleda maaparandusstrateegia väljatöötamisel ja avaldada arvamust kutsealastes hariduspoliitilistes küsimustes;
 5. arendada välissuhtlemist oma tegevusvaldkondades;
 6. hoida maaelu vaimu, arendada ühistegevust ja seltskondlikku elu;
 7. esindada oma liikmete ühiseid huve.

 

II EMS-i LIIKMEKS VASTUVÕTMINE NING EMS-ist VÄLJAASTUMINE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

4.EMS-i liikmeks võib olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ja täidab põhikirja. EMS on avatud liikmete vastuvõtuks vastavalt oma eesmärgile. EMS-i auliikmed valitakse üldkoosolekul.

5.EMS-i liikmeks võetakse käesoleva põhikirja punktis 4 sätestatud tingimustele vastav isik tema kirjaliku avalduse alusel juhatuse otsusega.

6. EMS-i liikmel on õigus juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel EMS-st välja astuda.

7. Liige arvatakse EMS-st välja juhatuse otsusega:

 1. tema surma korral;
 2. juriidilisest isikust liikme lõppemisel, ühinemisel või jagunemisel, kui tema õigusjärglane ei esita liikmeks astumise avaldust;
 3. põhikirja sätete täitmata jätmise või EMS-i olulisel määral kahjustamise tõttu.

 

III EMS-i LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.EMS-i liikmel on õigus:

1.      isiklikult või oma volitatud esindaja kaudu osa võtta. EMS-i liikmete üldkoosolekust. EMS-i liiget võib koosolekul esindada üksnes teine EMS-i liige, kellele on antud lihtkirjalik volikiri;

 1. valida ja olla valitud EMS-i juhtimis- ja kontrollorganitesse;
 2. saada juhatuselt teavet EMS-i tegevuse kohta;
 3. osaleda EMS-i poolt organiseeritavatel ekskursioonidel, konverentsidel ja muudel üritustel.

9.EMS-i liige on kohustatud:

 1. täitma EMS-i juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid, kinni pidama EMS-i kodukorrast;
 2. tasuma käesolevas põhikirjas sätestatud korras liikmemaksu;
 3. vastavalt käesolevale põhikirjale ja EMS-i  kodukorrale osa võtma EMS-i tegevusest.

Liikmele võib panna kohustusi ainult üldkoosoleku otsusega. Ühekordseid või teistest erinevaid kohustusi ja ülesandeid võib liikme nõusolekul panna juhatus, kusjuures liikmele tasutakse nende täitmisel tehtud vajalikud kulutused, sealhulgas lähetuskulud väljapoole elukohta.

IV EMS-i KAPITALID

10.EMS-i osakapital võib moodustuda liikmete liikmemaksudest.

11.EMS-i liikmemaks aastas:

 1. füüsilisel isikul - 10 eurot;
 2. pensionäril - 5 eurot;
 3. juriidilisel isikul - 50 eurot.

12.Liikmemaksust on vabastatud:

 1. kuni 25 aasta vanused õppurid;
 2. õppeasutused;
 3. auliikmed.

Liikmemaks tasutakse jooksva aasta I kvartalis.

13.EMS-ist väljaastumisel või väljaarvamisel tasutud liikmemaksu ei tagastata.

14.EMS-i juhatus võib moodustada sihtkapitali:

 1. liikmete liikmemaksudest;
 2. varalistest ja rahalistest annetustest ning sihtotstarbelistest eraldistest;

3.      tulust, mida võidakse saada EMS-i väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või EMS-i põhi-kirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest;

 1. muust tulust, mis on vajalik EMS-i põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

V EMS-i STRUKTUURIÜKSUSED

15.EMS-i struktuuriüksusteks võivad olla erialased klubid või sektsioonid ja piirkondlikud osakonnad või klubid. Nende moodustamise otsustab juhatus kohapealse initsiatiivi alusel. Struktuuriüksused ei ole iseseisvad juriidilised isikud, kuid neil on õigus korraldada üritusi EMS-i põhikirjaliste ülesannete täitmiseks. Struktuuriüksused on kohustatud ürituste läbiviimisel lähtuma põhikirjast ja kodukorrast. Struktuuriüksuse töö korraldamiseks valitakse juht (president, esimees, juhataja) ja vajaduse korral selle asetäitja(d) (asepresident, aseesimees, asejuhataja). Ülalmainitud isikud ei oma õigust esindada EMS-i õigustoimingutes.

VI EMS-i JUHTIMIS JA KONTROLLORGANID

16.EMS-i juhtimisorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

17.Liikmete üldkoosolek on EMS-i kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

 1. põhikirja muutmine;
 2. eesmärgi muutmine;
 3. juhatuse liikmete määramine;
 4. revisjonikomisjoni määramine;
 5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EMS-i esindaja määramine;
 6. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teisteorganite pädevusse;
 7. majandusaasta aruande kinnitamine.

18.Volinike koosolek. Üldkoosoleku ülesandeid võib täita EMS-i liikmete poolt ja nende seast valitud volinike koosolek. Volinikud valitakse piirkondlike struktuuriüksuste liikmete koosolekul-üks volinik iga viie liikme kohta. Volinike koosolekule kohaldatakse põhikirjas üldkoosoleku kohta sätestatut, väljaarvatud põhikirja ja eesmärgi muutmine.

19.Üldkoosoleku kokkukutsumise tingimused ja kord, samuti otsuste vastuvõtmise kord on sätestatud mittetulundusühingute seaduse § 20-24.

20.EMS-i tööd juhib ja esindab juhatus. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. Minimaalseks juhatuse liikmete arvuks on 5 (viis). Juhatuse igal liikmel on õigus esindada EMS-i kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud  teisiti. Juhatus  valitakse kolmeks aastaks. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees. Juhatuse määramine, pädevus ja juhatuse otsuste vastuvõtmise kord on sätestatud mittetulundusühingute seaduse § 28 ja 29. Juhatuse liikme vastutus on sätestatud mittetulundusühingute seaduse § 32.

21.Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle revisjonikomisjoni kaudu vastavalt mittetulundusühingute seaduse § 34-le. Revisjonikomisjon valitakse kolmeks aastaks.

22.EMS-i raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

23.EMS-i majandusaasta aruande koostab juhatus seaduses sätestatud korras, selle kinnitab üldkoosolek ja sellele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

VII EMS-i LÕPETAMINE, ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

24.EMS-i lõpetamine, ühinemine ja lagunemine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud alustel ja korras.

25. Kui EMS-i lõpetamisel jääb pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist vara üle, jaotatakse see EMS-i lõpetamise ajal selle liikmeteks olnud isikute vahel proportsionaalselt nende sisseastumis-maksude suurusele EMS-i osakapitalis.

 

ManusSuurus
PÕHIKIRI.doc44.5 KB